Su-đok metoda

Danas smo svedoci sve češće primene nekih od alternativnih metoda lečenja. U mnogim knjigama koje se bave poboljšanjem zdravlja ili lečenjem, sve češće se ukazuje na razliku alternativnih vidova lečenja od lečenja metodama standardne, službene medicine. Često se može pročitati kako neki alternativni pristupi mogu imati veći učinak na lečenje od sistema lečenja koji je sistemski legitiman.

Postavlja se pitanje: Zašto se alternativna medicina uopšte naziva alternativnom ako se zna da je ona stara i više hiljada godina, dakle, nastala je pre današnje medicine?

Za odgovorom nećemo tragati već ćemo samo isticati prednosti jedne metode koja svakako daje rezultate kako u dijagnostici, tako i u lečenju mnogih tegoba.

Su-đok metod je otkrio i usavršio profesor Park Džae Vu, rodom iz Južne Koreje. Predsednik je međunarodne asocijacije za SU ĐOK metodu lečenja i bio je ugledni predavač na mnogim univerzitetima po svetu. Rođen je 1942., a umro je u Moskvi 2010. Za života se bavio istraživanjem mogućnosti ljudskog tela za samoisceljenjem i ceo svoj život je posvetio otkrivanjem metoda za poboljšanje čovekovog zdravlja. Tragajući za rešenjima u domenu zdravlja, otkrio je sistem korespodencije šake (su), i stopala (đok), nakon čega je istoimeni metod usavršio i plasirao kao efikasno rešenje.

Kako Su-đok radi?

Polazeći od činjenice da su ljudska šaka i stopalo vrlo slični obliku celog tela, može se zaključiti da se i unutrašnji organi u telu mogu locirati na šaci i stopalu. Korespodentne tačke na šaci i stopalu su tačke koje obeležavaju poziciju svakog dela tela i ograna. Dakle, na šaci ili stopalu, možemo naći tačke koje korespondiraju određenom delu tela ili nekom od organa. Za raspored organa i delova tela se može koristiti mapa koja se lako može pročitati i razumeti. Posmatrajući palac kao ljudsku glavu, mali prst i kažiprst kao ruke i preostala dva prsta kao noge i poznavajući raspored i položaj organa u telu, lako se možemo orjentisati.

Usled oboljenja nekog dela tela ili organa, na šaci i stopalu se javljaju korespodentne kuglice čijom stimulacijom dolazi do uspostavljanja električnih talasa koji šalju komandu obolelom delu tela da se samoisceli. Kuglice ili kvržice koje se javljaju na šaci, se javljaju kao rezultat oboljenja. U zavisnosti od toga koji nas deo tela boli, treniramo tačku na šaci ili stopalu gde se nalazi taj deo tela pritiskanjem-masiranjem te tačke. Sam pritisak na određenu tačku na šaci je izraženo bolan. Pritisak možemo vršiti profesionalnim su đok alatom, raznim semenjem ili nekom oštrijim predmetom oblika hemijske olovke. Nakon pritiska određene tačke, može doći do trenutnog olakšanja tegoba. U praksi često se možemo sresti i preznojavanje obolelog kao rezultat ponovnog uspostavljanja cirkulacije zbog stresa izazvnim pritiskanjem te tačke. Su đok metodom možete tretirati svaku vrstu bolesti i stanja. Kao i svaka metoda, negde ima više, a negde i manje uspeha. Ono što je sigurno, pozitivnog rezultata uvek ima!

Ko može da radi su đok?

Ako dobro poznajete raspored organa u telu, veoma lako se možete orjentisati i naći bolnu, korespodentnu tačku na vašoj šaci ili stopalu. Svako na ovaj način može pomoći sebi i svojim bližnjima. Za profesionalno bavljenje su đok metodom možete se uputiti na obuke koje se obavljaju na vise nivoa, shodno vašim potrebama i interesovanju. Obuke u Srbiji se mogu završiti u internacionalnom su đok savezu ISA. Za mnoge će biti dovoljno i po neko izdanje koje opisuje ovakav pristup lečenju.